Pogoji uporabe

Splošni pogoji poslovanja Vignetteswitzerland.com

Člen 1 - Opredelitve pojmov

 

V teh splošnih pogojih se uporabljajo naslednji opredeljeni izrazi:

1. Splošni pogoji: ti splošni pogoji

2. Uporabnik: gospodarski subjekt, ki uporablja te Splošne pogoje v postopku sklepanja in izvajanja te pogodbe s stranko.

3. Stranka: oseba, ki z uporabnikom sklene ali je sklenila pogodbo.

4. Potrošnik: vsaka fizična oseba, ki deluje za namene, ki jih ni mogoče pripisati njeni poslovni ali poklicni dejavnosti.

5. Storitev: a ali storitev, ki je na voljo na spletnem mestu Uporabnika (Vignetteslovenia.si).

6. Stroški storitve: znesek, ki ga mora stranka plačati uporabniku (vključno z DDV) za storitev, ki jo uporabnik opravi v korist stranke.

7. Pogodba: pogodba o nakupu digitalne vinjete za Švico s takojšnjo veljavnostjo, ki jo sklene stranka. Naročnik s tem prejme digitalno avtocestno vinjeto, ki mu omogoča takojšen dostop do švicarskega in avtocestnega omrežja in mu je dostavljena v digitalni obliki.

9. Vinjeta: to je izraz za preverjanje, ki ga Zvezni urad za carino in mejno varnost (FOCBS) izda digitalno ("digitalna vinjeta") ali kot nalepko ("vinjeta"), ki služi kot dokazilo o plačilu cestnine za določeno registrirano vozilo za določeno časovno obdobje.

10. Obdobje mirovanja: zakonsko določeno obdobje, v katerem lahko potrošnik uveljavlja svojo pravico do preklica.

11. Preklic: uveljavljanje zakonske pravice do pisnega preklica pogodbe na daljavo v roku za razmislek. Vzorec obrazca za preklic je vključen v Prilogo I k splošnim pogojem.
12. Dan: koledarski dan.
13. Pravilnik o zasebnosti: Vignetteswitzerland.com), objavljena na spletnem mestu uporabnika.

Člen 2 - Podatki o uporabniku


Družba Vignette & Peage Application Service B.V. deluje pod imenom: Vignetteswitzerland.com

Vignetteswitzerland.com
SwissMailBox
12 rue le Corbusier #631
Ženeva, GE 1208
Švica
Na voljo: Na voljo 7 dni v tednu od 9:00 do 17:00
E-naslov: support@vignetteswitzerland.com

Številka gospodarske zbornice: 86211749

Člen 3 - Uporaba


1.  Ti splošni pogoji se uporabljajo za vsako ponudbo uporabnika in za vsako pogodbo, sklenjeno med uporabnikom in stranko.
2.  Ti splošni pogoji so stranki na voljo pred sklenitvijo pogodbe tako, da jih lahko stranka shrani na trajni nosilec podatkov brez nadaljnjih vmesnih korakov. Če to ni razumno mogoče, bo pred sklenitvijo pogodbe na daljavo navedeno, kje si je mogoče Splošne pogoje ogledati v elektronski obliki in da bodo na zahtevo stranke poslani v elektronski obliki ali kako drugače brezplačno.

3.  Naslednji splošni pogoji veljajo za vse pravne posle med podjetjem Vignette & Peage Application Service B.V. in njegovimi strankami. Splošni pogoji veljajo tudi za potrošnike, kot je opisano v nizozemskem civilnem zakoniku. 6 Člen 230g: vsaka fizična oseba, ki deluje za namene, ki jih ni mogoče pripisati njeni poslovni ali poklicni dejavnosti.

Člen 4 - Sporazum


1.  Pogodba je sklenjena, ko stranka sprejme ponudbo in izpolni v njej navedene pogoje.
2.  Če je naročnik sprejel ponudbo v elektronski obliki, bo uporabnik takoj potrdil prejem sprejema ponudbe v elektronski obliki. 3. Če je pogodba sklenjena elektronsko, uporabnik sprejme ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje elektronskega prenosa podatkov in zagotovi varno spletno okolje. V zvezi s ponujeno možnostjo elektronskega plačila mora uporabnik upoštevati ustrezne varnostne ukrepe.
3.  Najpozneje ob dobavi storitve mora uporabnik naročniku zagotoviti naslednje informacije v pisni obliki ali na tak način, da jih lahko naročnik dostopno shrani na trajnem nosilcu podatkov:

  • naslov uporabnikove podružnice, na katero lahko stranka naslovi vprašanja, zahteve ali pritožbe;
  • pogoje, pod katerimi lahko potrošnik uveljavlja svojo pravico do preklica;
  • informacije o morebitnih jamstvih in obstoječih storitvah po dobavi storitve;
  • ceno storitve, vključno z morebitnimi davki; morebitne stroške dostave; način plačila, dostave ali izpolnitve pogodbe;
  • vzorec obrazca za preklic pogodbe za potrošnika.

 

Člen 5 - Potrošnikova pravica do preklica


1.  Potrošnik lahko v 14 dneh brez navedbe razloga odstopi od pogodbe.
2.  Rok za razmislek iz odstavka 1 začne teči naslednji dan po sklenitvi pogodbe.

Člen 6 - Uveljavljanje pravice do odstopa s strani potrošnika


1.  Če potrošnik uporabi pravico do preklica, mora o tem obvestiti uporabnika v roku za preklic z uporabo vzorca obrazca za preklic ali na drug nedvoumen način.
2.  Tveganje in dokazno breme za pravilno in pravočasno uveljavljanje pravice do preklica nosi potrošnik.
3.  Če je potrebno, mora stranka prejeto blago vrniti uporabniku v skladu z njegovimi razumnimi navodili. Stranka v zvezi s tem ne nosi nobenih neposrednih stroškov.
4.  Če Stranka odstopi od pogodbe po predhodni izrecni zahtevi za začetek izpolnjevanja pogodbe v obdobju za razmislek, je Stranka dolžna Uporabniku znesek, sorazmeren z delom obveznosti, ki jo je Uporabnik izpolnil ob odstopu, v primerjavi s celotno izpolnitvijo obveznosti.
5.  Naročnik ne nosi nobenih stroškov za izvedbo pogodbe, če:

  • uporabnik naročniku ni posredoval zakonsko zahtevanih informacij o pravici do odstopa od pogodbe, povračilu stroškov v primeru odstopa od pogodbe ali vzorcu obrazca za odstop od pogodbe, ali
  • naročnik ni izrecno zahteval začetka izvajanja pogodbe v obdobju za razmislek.

Člen 7 - Obveznosti uporabnika v primeru odstopa od pogodbe s strani potrošnika
1.  Če uporabnik potrošniku omogoči, da preklic izjavi z elektronskimi sredstvi, mu mora takoj poslati potrdilo o prejemu te izjave.
2.  Uporabnik mora vrniti vsa plačila, ki jih je prejel od stranke, vključno s stroški dostave, brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je stranka poslala obvestilo o odstopu od te pogodbe.
3.  Uporabnik mora uporabiti isto plačilno sredstvo, ki ga je potrošnik uporabil za vračilo, razen če se je potrošnik dogovoril za drug način. Vračilo se izvede brezplačno.

Člen 8 - Izključitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe

Pravica do preklica je izključena, če je uporabnik to jasno navedel ob oddaji ponudbe ali vsaj pravočasno pred sklenitvijo pogodbe:
1.  Po popolni izpolnitvi pogodbe, vendar le, če:

  • se je izvajanje začelo z izrecnim predhodnim soglasjem stranke; in
  • stranka je izjavila, da se odpoveduje svoji pravici do preklica takoj, ko uporabnik v celoti izpolni pogodbo;

Člen 9 - Cene

1.         Cene, navedene v ponudbi storitev, so sestavljene iz stroškov cestnine Zveznega urada za carino in mejno varnost (FOCBS) (https://www.bazg.admin.ch/bazg/en/home/services/services-private/strassenabgaben-private/vignette-autobahngebuehren.html) in stroškov storitev uporabnika (https://vignetteswitzerland.com/buy-a-swiss-vignette/) za takojšnjo razpoložljivost vinjete.
2.         Cene, navedene v ponudbi storitev, vključujejo DDV.

Člen 10 - Izpolnjevanje sporazuma

1. Uporabnik jamči, da so obveznosti, ki jih mora izpolniti, v skladu s Sporazumom in specifikacijami, navedenimi v ponudbi.

Člen 11 - Dostava in izvedba

1.  Uporabnik je dolžan izvajati pogodbo z največjo možno skrbnostjo
2.  Kraj izvedbe je naslov, ki ga uporabniku sporoči naročnik.
3.  Uporabnik je dolžan podpisati pogodbo v predhodno določenem roku, če ta ni izpolnjen, pa takoj.

Člen 12 - Plačilo

1.  Če v pogodbi ni drugače določeno, se zneski, ki jih je dolžan plačati uporabnik, plačajo takoj po sklenitvi pogodbe
2.  Stranka je dolžna uporabnika nemudoma obvestiti o morebitnih netočnostih v posredovanih ali zagotovljenih plačilnih podatkih.


Člen 13 - Pritožbeni postopek

1.  Uporabnik mora imeti ustrezno objavljen pritožbeni postopek in pritožbo obravnavati v skladu s tem pritožbenim postopkom.
2.  Pritožbe v zvezi z izvajanjem pogodbe morajo biti uporabniku v celoti in jasno opisane v razumnem roku po tem, ko uporabnik ugotovi pomanjkljivosti.
3.  Na pritožbe, ki jih uporabniku predloži uporabnik, je treba odgovoriti v roku 14 dni od datuma prejema. Če pritožba zahteva predvidljivo daljši čas obdelave, Uporabnik odgovori v 14-dnevnem roku s potrditvijo prejema in navedbo, kdaj lahko stranka pričakuje podrobnejši odgovor.
Člen 14 - Veljavno pravo
Za pogodbe med uporabnikom in stranko, za katere veljajo ti pogoji, velja nizozemsko pravo. Če potrošnik prebiva v državi EU, ki ni Nizozemska, in zakonodaja te države EU zagotavlja boljše varstvo, Uporabnik uporabi te pravice.