Vilkår for brug

Generelle Vilkår og Betingelser for Vignetteswitzerland.com

Artikel 1 - Definitioner

Følgende definerede termer vil blive anvendt i disse Generelle Vilkår og Betingelser:

 1. Generelle Vilkår og Betingelser: disse Generelle Vilkår og Betingelser.
 2. Bruger: operatøren, der anvender disse Generelle Vilkår og Betingelser i processen med at indgå og udføre denne kontrakt med en Kunde.
 3. Kunde: personen, der indgår eller har indgået en kontrakt med Brugeren.
 4. Forbruger: enhver fysisk person, der handler til formål, der ikke kan tilskrives hans/hendes kommercielle eller professionelle aktivitet.
 5. Service: en eller den Service, der tilbydes på Brugerens hjemmeside (Vignetteslovenia.si).
 6. Serviceomkostninger: det beløb, som Kunden skal betale til Brugeren (inklusive moms) for en Service, der skal leveres af Brugeren til fordel for Kunden.
 7. Aftale: Aftalen om at købe et digitalt Vignet for Schweiz med øjeblikkelig gyldighed af Kunden. Kunden modtager hermed et digitalt motorvejsvignet, som giver ham/hende øjeblikkelig adgang til de schweiziske og motorvejsnetværk og leveres til ham/hende digitalt.
 8. Vignet: dette er betegnelsen for verifikation udstedt af Federal Office for Customs and Border Security (FOCBS) digitalt ("digitalt vignet") eller som et klistermærke ("vignet"), der tjener som bevis for betaling af afgiften for et specifikt registreret køretøj for en specifik periode.
 9. Nådeperiode: den lovbestemte periode, inden for hvilken Forbrugeren kan udøve sin ret til Fortrydelse.
 10. Fortrydelse: udøvelse af den lovbestemte ret til at fortryde en fjernsalgskontrakt skriftligt inden for refleksionsperioden. En prøve på Fortrydelsesformularen er inkluderet som Bilag I til de Generelle Vilkår og Betingelser.
 11. Dag: kalenderdag.
 12. Privatlivspolitik: Brugerens Privatlivspolitik (Vignetteswitzerland.com) offentliggjort på Brugerens hjemmeside

Artikel 2 – Brugerinformation

Vignette & Peage Application Service B.V. drives under navnet: Vignetteswitzerland.com.com

Vignetteswitzerland.com

SwissMailBox

12 rue le Corbusier #631

Genève, GE 1208

Schweiz

Tilgængelig: 7 dage om ugen fra 09:00 til 17:00

E-mail: support@vignetteswitzerland.com

Handelskammernummer: 86211749

Artikel 3 – Anvendelighed

 1. Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for hvert tilbud fremsat af Brugeren og for hver kontrakt indgået mellem Brugeren og Kunden.

 2. Disse Generelle Vilkår og Betingelser skal stilles til rådighed for Kunden før kontraktens indgåelse på en sådan måde, at Kunden kan gemme dem på et permanent datamedie uden yderligere mellemskridt. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det blive angivet før indgåelsen af Aftalen på afstand, hvor de Generelle Vilkår og Betingelser kan ses elektronisk, og at de vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis på Kundens anmodning.

 3. Følgende Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle retstransaktioner mellem Vignette & Peage Application Service B.V. og dets Kunder. De Generelle Vilkår og Betingelser gælder også for Forbrugere som beskrevet i den hollandske civilkode. 6 Artikel 230g: enhver fysisk person, der handler til formål, der ikke kan tilskrives hans/hendes kommercielle eller professionelle aktivitet.

Artikel 4 – Aftalen

 1. Aftalen indgås med Kundens accept af tilbuddet og opfyldelsen af de betingelser, der er angivet deri.

 2. Hvis Kunden har accepteret tilbuddet elektronisk, vil Brugeren straks bekræfte modtagelsen af accept af tilbuddet elektronisk. Hvis kontrakten indgås elektronisk, skal Brugeren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk dataoverførsel og skal sikre et sikkert webmiljø. Med hensyn til det tilbudte valg af elektronisk betaling skal Brugeren tage passende sikkerhedsforanstaltninger i betragtning.

 3. Senest ved levering af Servicen skal Brugeren give Kunden følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at Kunden kan gemme dem på et tilgængeligt medium på et permanent datamedie:

 • adressen på Brugerens filialkontor, hvortil Kunden kan rette spørgsmål, anmodninger eller klager;
 • betingelserne under hvilke Forbrugeren kan udøve sin/hans ret til Fortrydelse;
 • oplysningerne om eventuelle garantier og den eksisterende service efter levering af Servicen;
 • prisen, inklusive eventuelle skatter, for Servicen; eventuelle leveringsomkostninger; og metoden for betaling, levering eller kontraktudførelse;
 • prøven på Fortrydelsesformularen for Forbrugeren.

Artikel 5 – Forbrugerens ret til Fortrydelse

 1. Kunden kan opsige kontrakten inden for en periode på 14 dage uden at angive nogen grund.

 2. Refleksionsperioden nævnt i punkt 1 begynder dagen efter kontraktens indgåelse.

Artikel 6 - Udøvelse af retten til Fortrydelse af Forbrugeren

 1. Hvis Kunden benytter sig af sin ret til Fortrydelse, skal han/hun underrette Brugeren inden for Fortrydelsesperioden ved hjælp af prøven på Fortrydelsesformularen eller på anden utvetydig måde.

 2. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af retten til Fortrydelse ligger hos Kunden.

 3. Om nødvendigt skal Kunden returnere de modtagne varer til Brugeren i overensstemmelse med Brugerens rimelige instruktioner. Kunden skal ikke bære nogen direkte omkostninger hertil.

 4. Hvis Kunden opsiger efter tidligere udtrykkeligt at have anmodet om påbegyndelse af kontraktudførelsen i løbet af refleksionsperioden, skal Kunden betale Brugeren et beløb, der står i forhold til den del af forpligtelsen, som Brugeren har udført på tidspunktet for opsigelsen i forhold til fuld udførelse af forpligtelsen.

 5. Kunden skal ikke bære nogen omkostninger for udførelse af kontrakten, hvis:

 • Brugeren ikke har givet Kunden de lovpligtige oplysninger om retten til Fortrydelse, tilbagebetaling af omkostninger i tilfælde af Fortrydelse eller prøven på Fortrydelsesformularen, eller;
 • Kunden ikke udtrykkeligt har anmodet om påbegyndelse af kontraktudførelsen i løbet af refleksionsperioden.

Artikel 7 – Brugerens forpligtelser i tilfælde af Fortrydelse af Forbrugeren

 1. Hvis Brugeren gør det muligt for Kunden at erklære Fortrydelse elektronisk, skal Brugeren straks sende en kvittering for modtagelse af denne erklæring.

 2. Brugeren skal returnere alle betalinger, der er modtaget fra Kunden, inklusive leveringsomkostninger, uden unødigt ophold og senest inden for 14 dage fra den dag, hvor Kunden har sendt meddelelsen om Fortrydelse fra denne kontrakt.

 3. Brugeren skal anvende samme betalingsmiddel, som Forbrugeren brugte til tilbagebetalingen, medmindre Forbrugeren har aftalt en anden metode. Tilbagebetalingen skal ske uden omkostninger.

Artikel 8 - Udelukkelse af retten til Fortrydelse for Forbrugeren

Retten til Fortrydelse er udelukket, hvis Brugeren tydeligt har angivet dette ved tilbuddet eller i hvert fald i god tid før kontraktens indgåelse:

 1. Efter fuldstændig udførelse af Aftalen, men kun hvis:
 • udførelsen er begyndt med kundens udtrykkelige forhåndssamtykke; og
 • Kunden har erklæret at frasige sig sin ret til Fortrydelse, så snart Brugeren har fuldstændigt udført kontrakten;

Artikel 9 - Priser

 1. De priser, der er nævnt i Serviceudbuddet, består af vejafgifter fra Federal Office for Customs and Border Security (FOCBS) (https://www.bazg.admin.ch/bazg/en/home/services/services-private/strassenabgaben-private/vignette-autobahngebuehren.html) og Brugerens Serviceomkostninger (vignetteswitzerland.com) for øjeblikkelig tilgængelighed af vignetten.
 2. De priser, der er angivet i Serviceudbuddet, inkluderer moms.

Artikel 10 - Udførelse af Aftalen

Brugeren garanterer, at de forpligtelser, der skal opfyldes af ham/hende, er i overensstemmelse med Aftalen og de specifikationer, der er angivet i tilbuddet.

Artikel 11 - Levering og Udførelse

 1. Brugeren er forpligtet til at udføre kontrakten med største omhu
 2. Udførelsesstedet er den adresse, som Kunden har opgivet til Brugeren.
 3. Brugeren er forpligtet til at underskrive kontrakten inden for den tidligere specificerede periode og, hvis den ikke overholdes, straks.

Artikel 12 – Betaling

 1. Medmindre andet er angivet i kontrakten, skal de beløb, som Kunden skylder, betales straks ved kontraktens indgåelse
 2. Kunden er forpligtet til straks at underrette Brugeren om eventuelle unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er overført eller stillet til rådighed.

Artikel 13 – Klageprocedure

 1. Brugeren skal have en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og håndtere klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Klager over kontraktens udførelse skal meddeles til Brugeren fuldstændigt og klart beskrevet inden for en rimelig periode efter, at Kunden har opdaget manglerne.
 3. Klager, der indgives til Brugeren, skal besvares inden for en periode på 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, skal Brugeren svare inden for 14-dages perioden med en kvittering for modtagelsen og en angivelse af, hvornår Kunden kan forvente et mere detaljeret svar.

Artikel 14 – Gældende Lov

Kontrakterne mellem Brugeren og Kunden, som disse vilkår gælder for, er underlagt hollandsk lov. Hvis Forbrugeren bor i et EU-land, der ikke er Holland, og lovgivningen i det EU-land tilbyder bedre beskyttelse, vil Brugeren anvende disse rettigheder.

 

Siden med brugsbetingelser blev oprindeligt oprettet på engelsk og tysk. Hvis der på grund af oversættelsesproblemer til lokale sprog opstår fejl, misforståelser og uoverensstemmelser, kan vi ikke holdes ansvarlige. De tyske og engelske vilkår vil til enhver tid være gældende.