Rok korištenja

Opći uvjeti poslovanja Vignetteswitzerland.com

Članak 1 - Definicije

U ovim Općim uvjetima poslovanja koristit će se sljedeći definirani pojmovi:

 1. Opći uvjeti poslovanja: ovi Opći uvjeti poslovanja.
 2. Korisnik: operator koji koristi ove Opće uvjete poslovanja u procesu sklapanja i izvršavanja ovog ugovora s Klijentom.
 3. Klijent: osoba koja sklapa ili je sklopila ugovor s Korisnikom.
 4. Potrošač: svaka fizička osoba koja djeluje u svrhe koje se ne mogu pripisati njezinoj trgovačkoj ili profesionalnoj djelatnosti.
 5. Usluga: usluga ili usluge koje se nude na web stranici Korisnika (Vignetteslovenia.si).
 6. Troškovi usluge: iznos koji Klijent treba platiti Korisniku (uključujući PDV) za uslugu koju Korisnik pruža u korist Klijenta.
 7. Ugovor: Ugovor o kupnji digitalne vinjete za Švicarsku s trenutnom valjanošću od strane Klijenta. Klijent time dobiva digitalnu autocestnu vinjetu koja mu omogućava trenutačan pristup švicarskoj autocestnoj mreži i dostavlja mu se digitalno.
 8. Vinjeta: ovaj pojam označava potvrdu izdanu digitalno od Saveznog ureda za carinu i graničnu sigurnost (FOCBS) ("digitalna vinjeta") ili u obliku naljepnice ("vinjeta") koja služi kao dokaz o plaćanju cestarine za određeno registrirano vozilo za određeno razdoblje.
 9. Razdoblje milosti: zakonski period unutar kojeg Potrošač može iskoristiti svoje pravo na Povlačenje.
 10. Povlačenje: iskorištavanje zakonskog prava na pisanu otkazivanje ugovora na daljinu unutar razdoblja promišljanja. Primjerak obrasca za Povlačenje uključen je kao Prilog I Općim uvjetima poslovanja.
 11. Dan: kalendarski dan.
 12. Politika privatnosti: Politika privatnosti Korisnika (Vignetteswitzerland.com) objavljena na web stranici Korisnika.

Članak 2 - Informacije o korisniku

Vignette & Peage Application Service B.V. posluje pod imenom: Vignetteswitzerland.com

Vignetteswitzerland.com

SwissMailBox

12 rue le Corbusier #631

Ženeva, GE 1208

Švicarska

Dostupno: 7 dana u tjednu od 09:00 do 17:00

E-mail: support@vignetteswitzerland.com

Broj trgovačkog registra: 86211749

Članak 3 - Primjenjivost

 1. Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na svaku ponudu koju Korisnik napravi i na svaki ugovor sklopljen između Korisnika i Klijenta.
 2. Ovi Opći uvjeti poslovanja bit će dostavljeni Klijentu prije sklapanja ugovora na način da ih Klijent može pohraniti na trajnom nosaču podataka bez dodatnih koraka. Ako to nije razumno moguće, prije sklapanja Ugovora na daljinu bit će navedeno gdje se Opći uvjeti poslovanja mogu elektronički pregledati i da će na zahtjev Klijenta biti poslani elektronički ili na neki drugi način besplatno.
 3. Sljedeći Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve pravne transakcije između Vignette & Peage Application Service B.V. i njezinih Klijenata. Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se i na Potrošače kako je opisano u Nizozemskom građanskom zakoniku, članak 6, 230g: svaka fizička osoba koja djeluje u svrhe koje se ne mogu pripisati njezinoj trgovačkoj ili profesionalnoj djelatnosti.

Članak 4 - Ugovor

 1. Ugovor se sklapa prihvaćanjem ponude od strane Klijenta i ispunjavanjem uvjeta navedenih u njoj.
 2. Ako Klijent prihvati ponudu elektronički, Korisnik će odmah elektronički potvrditi primitak prihvaćanja ponude. Ako se ugovor sklapa elektronički, Korisnik će poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu elektroničkog prijenosa podataka i osigurati sigurno web okruženje. U pogledu ponuđene opcije elektroničkog plaćanja, Korisnik će uzeti u obzir odgovarajuće sigurnosne mjere.
 3. Najkasnije pri isporuci Usluge, Korisnik će Klijentu pružiti sljedeće informacije pisano ili na način da ih Klijent može pohraniti dostupno na trajnom nosaču podataka:
  • adresu poslovnice Korisnika na koju se Klijent može obratiti s pitanjima, zahtjevima ili pritužbama;
  • uvjete pod kojima Potrošač može iskoristiti svoje pravo na Povlačenje;
  • informacije o mogućim jamstvima i postojećoj usluzi nakon isporuke Usluge;
  • cijenu, uključujući sve poreze, za Uslugu; troškove dostave, ako ih ima; i način plaćanja, dostave ili izvršenja ugovora;
  • primjerak obrasca za Povlačenje za Potrošača.

Članak 5 - Pravo Potrošača na povlačenje

 1. Klijent može raskinuti ugovor unutar 14 dana bez navođenja razloga.
 2. Razdoblje promišljanja navedeno u stavku 1 počinje dan nakon sklapanja Ugovora.

Članak 6 - Korištenje prava na povlačenje od strane Potrošača

 1. Ako Klijent iskoristi svoje pravo na povlačenje, mora o tome obavijestiti Korisnika unutar razdoblja povlačenja koristeći primjerak obrasca za Povlačenje ili na neki drugi nedvosmislen način.
 2. Rizik i teret dokazivanja za pravilno i pravovremeno korištenje prava na povlačenje snosi Klijent.
 3. Ako je potrebno, Klijent će vratiti primljenu robu Korisniku u skladu s razumnim uputama Korisnika. Klijent neće snositi nikakve izravne troškove za to.
 4. Ako Klijent raskine ugovor nakon što je prethodno izričito zatražio početak izvršenja ugovora tijekom razdoblja promišljanja, Klijent duguje Korisniku iznos proporcionalan dijelu obveze koju je Korisnik izvršio u trenutku raskida u usporedbi s potpunim izvršenjem obveze.
 5. Klijent neće snositi nikakve troškove za izvršenje ugovora ako:
  • Korisnik nije pružio Klijentu zakonski propisane informacije o pravu na povlačenje, naknadi troškova u slučaju povlačenja ili primjerku obrasca za Povlačenje; ili
  • Klijent izričito nije zatražio početak izvršenja ugovora tijekom razdoblja promišljanja.

Članak 7 - Obveze Korisnika u slučaju povlačenja Potrošača

 1. Ako Korisnik omogući Klijentu da elektronički izjavi povlačenje, Korisnik će odmah poslati potvrdu o primanju te izjave.
 2. Korisnik mora vratiti sve uplate primljene od Klijenta, uključujući troškove dostave, bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije unutar 14 dana od dana kada je Klijent poslao obavijest o povlačenju iz ovog ugovora.
 3. Korisnik mora koristiti isti način plaćanja koji je Potrošač koristio za povrat, osim ako se Potrošač nije složio s drugim načinom. Povrat je besplatan za Potrošača.

Članak 8 - Isključenje prava na povlačenje za Potrošača

Pravo na povlačenje isključeno je ako je Korisnik to jasno naveo prilikom davanja ponude ili najkasnije na vrijeme prije sklapanja ugovora:

 1. Nakon potpunog izvršenja Ugovora, ali samo ako:
  • izvršenje je započelo s izričitim prethodnim pristankom klijenta; i
  • Klijent je izjavio da se odriče svog prava na povlačenje čim Korisnik potpuno izvrši ugovor;

Članak 9 - Cijene

 1. Cijene navedene u ponudi Usluge sastoje se od cestarine Saveznog ureda za carinu i graničnu sigurnost (FOCBS) (https://www.bazg.admin.ch/bazg/en/home/services/services-private/strassenabgaben-private/vignette-autobahngebuehren.html) i Troškova usluge Korisnika (vignetteswitzerland.com) za trenutnu dostupnost vinjete.
 2. Cijene navedene u ponudi Usluge uključuju PDV.

Članak 10 - Izvršenje Ugovora

Korisnik jamči da obveze koje treba ispuniti sukladne su Ugovoru i specifikacijama navedenima u ponudi.

Članak 11 - Dostava i Izvršenje

 1. Korisnik je dužan izvršiti ugovor s najvećom mogućom pažnjom.
 2. Mjesto izvršenja je adresa koju je Klijent pružio Korisniku.
 3. Korisnik je dužan potpisati ugovor u prethodno određenom razdoblju i, ako to nije ispunjeno, odmah djelovati.

Članak 12 - Plaćanje

 1. Osim ako u ugovoru nije navedeno drukčije, iznosi koje duguje Klijent moraju biti plaćeni odmah po sklapanju ugovora.
 2. Klijent je dužan odmah obavijestiti Korisnika o bilo kakvim netočnostima u prenesenim ili pruženim podacima o plaćanju.

Članak 13 - Postupak rješavanja pritužbi

 1. Korisnik mora imati dovoljno objavljen postupak rješavanja pritužbi i mora rješavati pritužbu u skladu s tim postupkom.
 2. Pritužbe na izvršenje ugovora moraju Klijentu biti potpuno i jasno opisane i dostavljene Korisniku u razumnom roku nakon što Klijent otkrije nedostatke.
 3. Na pritužbe dostavljene Korisniku odgovorit će se u roku od 14 dana od datuma prijema. Ako pritužba zahtijeva predvidljivo duže vrijeme obrade, Korisnik će odgovoriti u roku od 14 dana s potvrdom prijema i naznakom kada Klijent može očekivati detaljniji odgovor.

Članak 14 - Primjenjivo pravo

Na ugovore između Korisnika i Klijenta na koje se primjenjuju ovi uvjeti primjenjuje se isključivo nizozemsko pravo. Ako Potrošač boravi u drugoj članici EU-a osim Nizozemske i pravni propisi te zemlje EU-a pružaju bolju zaštitu, Korisnik će primijeniti ta prava.

 

Stranica Uvjeti korištenja prvotno je izrađena na engleskom i njemačkom jeziku. Ako se zbog problema s prijevodom na lokalne jezike pojave pogreške, zablude i nedosljednosti, ne možemo se smatrati odgovornima. Uvijek će se primjenjivati njemački i engleski uvjeti.