Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Vignetteswitzerland.com

Artikel 1 - Definities

De volgende gedefinieerde termen worden gebruikt in deze Algemene Voorwaarden:

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
 2. Gebruiker: de exploitant die deze Algemene Voorwaarden gebruikt in het proces van het sluiten en uitvoeren van deze overeenkomst met een Klant.
 3. Klant: de persoon die een overeenkomst sluit of heeft gesloten met de Gebruiker.
 4. Consument: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan zijn/haar commerciële of professionele activiteit.
 5. Dienst: een of de Dienst die wordt aangeboden op de website van de Gebruiker (Vignetteslovenia.si).
 6. Dienstkosten: het bedrag dat door de Klant aan de Gebruiker moet worden betaald (inclusief BTW) voor een Dienst die door de Gebruiker ten behoeve van de Klant wordt verleend.
 7. Overeenkomst: de Overeenkomst om een digitaal Vignet voor Zwitserland met onmiddellijke geldigheid te kopen door de Klant. De Klant ontvangt hierbij een digitaal snelwegvignet, dat hem/haar onmiddellijke toegang geeft tot de Zwitserse en snelwegnetwerken en digitaal aan hem/haar wordt geleverd.
 8. Vignet: dit is de term voor verificatie uitgegeven door het Federale Bureau voor Douane en Grensbeveiliging (FOCBS) digitaal ("digitaal vignet") of als een sticker ("vignet") die dient als bewijs van betaling van de tol voor een specifiek geregistreerd voertuig voor een specifieke periode.
 9. Bedenktermijn: de wettelijke periode waarbinnen de Consument zijn recht van Herroeping kan uitoefenen.
 10. Herroeping: uitoefening van het wettelijke recht om een overeenkomst op afstand schriftelijk binnen de bedenktermijn te herroepen. Een voorbeeld van het Herroepingsformulier is opgenomen als Bijlage I bij de Algemene Voorwaarden.
 11. Dag: kalenderdag.
 12. Privacybeleid: het Privacybeleid van de Gebruiker (Vignetteswitzerland.com) gepubliceerd op de website van de Gebruiker.

Artikel 2 - Gebruikersinformatie

Vignette & Peage Application Service B.V. handelt onder de naam: Vignetteswitzerland.com.

Vignetteswitzerland.com

SwissMailBox

12 rue le Corbusier #631

Genève, GE 1208

Zwitserland

Beschikbaar: 7 dagen per week van 09:00 tot 17:00

E-mail: support@vignetteswitzerland.com

Kamer van Koophandel nummer: 86211749

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Gebruiker en op elke overeenkomst die tussen de Gebruiker en de Klant wordt gesloten.
 2. Deze Algemene Voorwaarden worden aan de Klant beschikbaar gesteld vóór het sluiten van de overeenkomst op zodanige wijze dat de Klant deze op een duurzame gegevensdrager kan opslaan zonder verdere tussenstappen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar de Algemene Voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de Klant elektronisch of op andere wijze kosteloos worden toegezonden vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand.
 3. De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Vignette & Peage Application Service B.V. en haar Klanten. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Consumenten zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek 6 Artikel 230g: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan zijn/haar commerciële of professionele activiteit.

Artikel 4 - De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand met de aanvaarding van het aanbod door de Klant en de vervulling van de daarin gespecificeerde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, treft de Gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische gegevensoverdracht en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Met betrekking tot de aangeboden mogelijkheid van elektronische betaling, zal de Gebruiker passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Uiterlijk bij de levering van de Dienst, verschaft de Gebruiker de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat de Klant deze op een toegankelijke manier op een duurzame gegevensdrager kan opslaan:
  • het adres van de vestiging van de Gebruiker waar de Klant met vragen, verzoeken of klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument gebruik kan maken van het recht van Herroeping;
  • informatie over garanties en bestaande service na levering van de Dienst;
  • de prijs inclusief alle belastingen van de Dienst; de leveringskosten, indien van toepassing; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
  • het voorbeeld van het Herroepingsformulier voor de Consument.

Artikel 5 - Het Herroepingsrecht van de Consument

 1. De Klant kan de overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen beëindigen.
 2. De bedenktermijn genoemd in lid 1 gaat in op de dag na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 6 - Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument

 1. Indien de Klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, dient hij/zij dit binnen de herroepingstermijn kenbaar te maken aan de Gebruiker met behulp van het voorbeeld van het Herroepingsformulier of op een andere eenduidige manier.
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 3. Indien nodig, dient de Klant de ontvangen goederen terug te sturen naar de Gebruiker overeenkomstig de redelijke instructies van de Gebruiker. De Klant draagt geen directe kosten voor deze terugzending.
 4. Indien de Klant de overeenkomst beëindigt nadat hij/zij uitdrukkelijk heeft verzocht om de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst tijdens de bedenktermijn, is de Klant de Gebruiker een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat deel van de verbintenis dat door de Gebruiker is nagekomen op het moment van beëindiging, in vergelijking met de volledige uitvoering van de verbintenis.
 5. De Klant draagt geen kosten voor de uitvoering van de overeenkomst indien:
  • de Gebruiker de Klant niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt over het herroepingsrecht, de vergoeding van kosten bij herroeping of het voorbeeld van het Herroepingsformulier; of
  • de Klant niet uitdrukkelijk heeft verzocht om de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst tijdens de bedenktermijn.

Artikel 7 - Verplichtingen van de Gebruiker bij Herroeping door de Consument

 1. Indien de Gebruiker de Klant in staat stelt om herroeping elektronisch te melden, stuurt hij onmiddellijk een ontvangstbevestiging van deze melding.
 2. De Gebruiker dient alle betalingen die van de Klant zijn ontvangen, inclusief de leveringskosten, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de Klant de kennisgeving van herroeping van deze overeenkomst heeft verzonden, terug te betalen.
 3. De Gebruiker gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

Artikel 8 - Uitsluiting van het Herroepingsrecht voor de Consument

Het herroepingsrecht is uitgesloten indien de Gebruiker dit duidelijk heeft vermeld bij het aanbieden of tenminste tijdig vóór het sluiten van de overeenkomst:

 1. Na volledige uitvoering van de Overeenkomst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant; en
  • de Klant heeft verklaard afstand te doen van zijn/haar herroepingsrecht zodra de Gebruiker de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Artikel 9 - Prijzen

 1. De in het aanbod van de Dienst genoemde prijzen bestaan uit de tolkosten van het Federale Bureau voor Douane en Grensbeveiliging (FOCBS) (https://www.bazg.admin.ch/bazg/en/home/services/services-private/strassenabgaben-private/vignette-autobahngebuehren.html) en de Dienstkosten van de Gebruiker (vignetteswitzerland.com) voor onmiddellijke beschikbaarheid van het vignet.
 2. De in het aanbod van de Dienst vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Nakoming van de Overeenkomst

De Gebruiker garandeert dat de te vervullen verplichtingen voldoen aan de Overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 11 - Levering en Uitvoering

 1. De Gebruiker is verplicht de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren.
 2. Plaats van uitvoering is het adres dat door de Klant aan de Gebruiker is verstrekt.
 3. De Gebruiker is verplicht het contract binnen de eerder gespecificeerde periode te ondertekenen en, indien niet voldaan, onmiddellijk actie te ondernemen.

Artikel 12 - Betaling

 1. Tenzij anders gespecificeerd in de overeenkomst, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan.
 2. De Klant is verplicht de Gebruiker onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele onnauwkeurigheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens.

Artikel 13 - Klachtenprocedure

 1. De Gebruiker moet beschikken over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure behandelen.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn nadat de Klant de gebreken heeft ontdekt, volledig en duidelijk omschreven aan de Gebruiker worden medegedeeld.
 3. Bij de Gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vereist, reageert de Gebruiker binnen de termijn van 14 dagen met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Toepasselijk Recht

Op de overeenkomsten tussen de Gebruiker en de Klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien de Consument woonachtig is in een EU-land anders dan Nederland en de wetgeving van dat EU-land betere bescherming biedt, zal de Gebruiker deze rechten toepassen.

 

De gebruiksvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Engels en Duits. Als er door vertaalproblemen naar lokale talen fouten, misvattingen en inconsistenties ontstaan, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. De Duitse en Engelse voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing.