Användningsvillkor

Allmänna Villkor Vignetteswitzerland.com

Artikel 1 - Definitioner

Följande definierade termer kommer att användas i dessa allmänna villkor:

 1. Allmänna villkor: dessa allmänna villkor.
 2. Användare: operatören som använder dessa allmänna villkor i processen att ingå och genomföra detta avtal med en kund.
 3. Kund: den person som ingår eller har ingått ett avtal med användaren.
 4. Konsument: varje fysisk person som agerar för ändamål som inte kan tillskrivas hans/hennes kommersiella eller professionella verksamhet.
 5. Tjänst: en eller den tjänst som erbjuds på användarens webbplats (Vignetteslovenia.si).
 6. Tjänstekostnader: det belopp som kunden ska betala till användaren (inklusive moms) för en tjänst som ska tillhandahållas av användaren till förmån för kunden.
 7. Avtal: avtalet om att köpa en digital Vignette för Schweiz med omedelbar giltighet av kunden. Kunden erhåller härmed en digital motorvägsvignette, vilket ger honom/henne omedelbar tillgång till de schweiziska motorvägsnäten och levereras till honom/henne digitalt.
 8. Vignette: detta är termen för verifiering utfärdad av Federal Office for Customs and Border Security (FOCBS) digitalt ("digital vignette") eller som ett klistermärke ("vignette") som fungerar som bevis på betalning av avgiften för ett specifikt registrerat fordon under en specifik period.
 9. Nådatid: den lagstadgade perioden under vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt.
 10. Ångerrätt: utövandet av den lagstadgade rätten att skriftligen ångra ett distansavtal inom reflektionsperioden. Ett exempel på ångerblanketten inkluderas som bilaga I till de allmänna villkoren.
 11. Dag: kalenderdag.
 12. Integritetspolicy: Användarens integritetspolicy (Vignetteswitzerland.com) publicerad på användarens webbplats.

Artikel 2 – Användarinformation

Vignette & Peage Application Service B.V. driver under namnet: Vignetteswitzerland.com.com

Vignetteswitzerland.com

SwissMailBox

12 rue le Corbusier #631

Geneva, GE 1208

Schweiz

Tillgänglig: 7 dagar i veckan från 09:00 till 17:00

E-post: support@vignetteswitzerland.com

Kammare av handelsnummer: 86211749

Artikel 3 – Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som görs av användaren och varje avtal som ingås mellan användaren och kunden.

 2. Dessa allmänna villkor ska göras tillgängliga för kunden före avtalets ingående på ett sådant sätt att kunden kan spara dem på ett permanent datamedium utan ytterligare mellansteg. Om detta inte är rimligt möjligt kommer det att anges före avtalets ingående på distans var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt på kundens begäran.

 3. Följande allmänna villkor gäller för alla rättstransaktioner mellan Vignette & Peage Application Service B.V. och dess kunder. De allmänna villkoren gäller också för konsumenter som beskrivs i den nederländska civilkoden. 6 Artikel 230g: varje fysisk person som agerar för ändamål som inte kan tillskrivas hans/hennes kommersiella eller professionella verksamhet.

Artikel 4 – Avtalet

 1. Avtalet sluts med kundens accept av erbjudandet och uppfyllandet av de villkor som anges där.

 2. Om kunden har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer användaren omedelbart att bekräfta mottagandet av accept av erbjudandet elektroniskt. Om avtalet ingås elektroniskt ska användaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk dataöverföring och ska säkerställa en säker webbmiljö. När det gäller det erbjudna alternativet för elektronisk betalning ska användaren ta lämpliga säkerhetsåtgärder i beaktande.

 3. Senast vid leverans av tjänsten ska användaren tillhandahålla kunden med följande information skriftligen eller på så sätt att kunden kan lagra den på ett tillgängligt sätt på ett permanent datamedium:

 • adressen till användarens filialkontor, där kunden kan ställa frågor, förfrågningar eller klagomål;
 • villkoren under vilka konsumenten kan utöva sin/hennes ångerrätt;
 • information om eventuella garantier och den befintliga tjänsten efter leverans av tjänsten;
 • priset, inklusive eventuella skatter, för tjänsten; eventuella leveranskostnader; och betalningssättet, leverans eller avtalsfullgörandet;
 • ångerblankettprov för konsumenten.

Artikel 5 – Konsumentens ångerrätt

 1. Kunden kan avsluta avtalet inom en period av 14 dagar utan att ange någon anledning.

 2. Reflektionsperioden som avses i punkt 1 börjar dagen efter avtalets ingående.

Artikel 6 - Utövande av ångerrätten av konsumenten

 1. Om kunden utnyttjar sin ångerrätt måste han/hon meddela användaren inom ångerperioden med hjälp av ångerblankettprov eller på annat entydigt sätt.

 2. Risken och bevisbördan för korrekt och i tid utövande av ångerrätten ligger hos kunden.

 3. Om nödvändigt ska kunden returnera de mottagna varorna till användaren i enlighet med användarens rimliga instruktioner. Kunden ska inte bära några direkta kostnader för detta.

 4. Om kunden avslutar efter att tidigare uttryckligen begärt att avtalsfullgörandet ska påbörjas under reflektionsperioden, ska kunden betala användaren det belopp som motsvarar den del av förpliktelsen som användaren har utfört vid tidpunkten för uppsägningen jämfört med fullständigt avtalsfullgörande.

 5. Kunden ska inte bära några kostnader för avtalsfullgörandet om:

 • användaren inte har tillhandahållit kunden med den lagstadgade informationen om ångerrätten, återbetalningen av kostnader vid ånger eller ångerblankettprov, eller;
 • kunden inte uttryckligen har begärt att avtalsfullgörandet ska påbörjas under reflektionsperioden.

Artikel 7 – Användarens skyldigheter vid ånger av konsumenten

 1. Om användaren möjliggör för kunden att förklara ånger på elektronisk väg, ska användaren omedelbart skicka en bekräftelse på mottagandet av denna förklaring.

 2. Användaren måste återbetala alla betalningar som mottagits från kunden, inklusive leveranskostnader, utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då kunden skickade meddelandet om ånger från detta avtal.

 3. Användaren måste använda samma betalningsmedel som konsumenten använde för återbetalningen, såvida inte konsumenten har godkänt en annan metod. Återbetalningen ska ske kostnadsfritt.

Artikel 8 - Undantag från ångerrätten för konsumenten

Ångerrätten är utesluten om användaren tydligt har angett detta vid erbjudandet eller åtminstone i god tid före avtalets ingående:

 1. Efter fullständigt avtalsfullgörande, men endast om:
 • avtalsfullgörandet har påbörjats med kundens uttryckliga förhandsgodkännande; och
 • kunden har förklarat att han/hon avstår från sin ångerrätt så snart användaren har fullständigt utfört avtalet;

Artikel 9 - Priser

 1. De priser som nämns i tjänsteerbjudandet består av vägtullsavgifter från Federal Office for Customs and Border Security (FOCBS) (https://www.bazg.admin.ch/bazg/en/home/services/services-private/strassenabgaben-private/vignette-autobahngebuehren.html) och användarens tjänstekostnader (vignetteswitzerland.com) för omedelbar tillgänglighet av vignetten.
 2. De priser som anges i tjänsteerbjudandet inkluderar moms.

Artikel 10 - Avtalsfullgörande

Användaren garanterar att de skyldigheter som ska uppfyllas av honom/henne överensstämmer med avtalet och de specifikationer som anges i erbjudandet.

Artikel 11 - Leverans och utförande

 1. Användaren är skyldig att utföra avtalet med största omsorg
 2. Utförandeplatsen är den adress som kunden har tillhandahållit till användaren.
 3. Användaren är skyldig att underteckna avtalet inom den tidigare angivna perioden och, om den inte uppfylls, omedelbart.

Artikel 12 – Betalning

 1. Om inte annat anges i avtalet, ska de belopp som kunden är skyldig att betala betalas omedelbart vid avtalets ingående
 2. Kunden är skyldig att omedelbart meddela användaren om eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som överförts eller tillhandahållits.

Artikel 13 – Klagomålsförfarande

 1. Användaren måste ha ett tillräckligt offentliggjort klagomålsförfarande och hantera klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.
 2. Klagomål om avtalsfullgörandet måste kommuniceras till användaren fullständigt och tydligt beskrivna inom en rimlig tid efter upptäckt av bristerna av kunden.
 3. Klagomål som lämnas in till användaren ska besvaras inom en period av 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid, ska användaren svara inom 14-dagarsperioden med en bekräftelse på mottagandet och en indikation på när kunden kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Artikel 14 – Tillämplig lag

Avtalen mellan användaren och kunden som dessa villkor gäller för regleras av nederländsk lag. Om konsumenten bor i ett EU-land annat än Nederländerna och lagstiftningen i det EU-landet erbjuder bättre skydd, kommer användaren att tillämpa dessa rättigheter.

Sidan Användarvillkor skapades ursprungligen på engelska och tyska. Om det på grund av översättningsproblem till lokala språk uppstår fel, missuppfattningar och inkonsekvenser kan vi inte hållas ansvariga. De tyska och engelska villkoren gäller alltid.