Termín použití

Všeobecné obchodní podmínky Vignetteswitzerland.com

Článek 1 - Definice

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách budou použity následující definované pojmy:

 1. Všeobecné obchodní podmínky: tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 2. Uživatel: provozovatel používající tyto Všeobecné obchodní podmínky v procesu uzavírání a provádění této smlouvy se Zákazníkem.
 3. Zákazník: osoba, která uzavírá nebo uzavřela smlouvu s Uživatelem.
 4. Spotřebitel: každá fyzická osoba, která jedná za účely, které nelze přičíst její obchodní nebo profesionální činnosti.
 5. Služba: služba nebo služby nabízené na webových stránkách Uživatele (Vignetteslovenia.si).
 6. Náklady na službu: částka, kterou Zákazník musí zaplatit Uživateli (včetně DPH) za službu, kterou Uživatel poskytne ve prospěch Zákazníka.
 7. Smlouva: Smlouva o koupi digitální dálniční známky pro Švýcarsko s okamžitou platností Zákazníkem. Zákazník tímto obdrží digitální dálniční známku, která mu/z ní poskytne okamžitý přístup k švýcarským dálnicím a bude mu/z ní doručena digitálně.
 8. Známka: termín pro ověření vydávané digitálně Federálním úřadem pro celní a pohraniční bezpečnost (FOCBS) ("digitální známka") nebo ve formě samolepky ("známka"), která slouží jako důkaz o zaplacení mýtného za konkrétní registrované vozidlo na určitou dobu.
 9. Lhůta pro odstoupení: zákonná lhůta, během které Spotřebitel může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy.
 10. Odstoupení: uplatnění zákonného práva na písemné odstoupení od smlouvy na dálku během období pro zamyšlení. Příklad formuláře pro odstoupení je přiložen jako Příloha I k Všeobecným obchodním podmínkám.
 11. Den: kalendářní den.
 12. Zásady ochrany osobních údajů: Zásady ochrany osobních údajů Uživatele (Vignetteswitzerland.com) zveřejněné na webových stránkách Uživatele.

Článek 2 - Informace o uživateli

Společnost Vignette & Peage Application Service B.V. provozuje pod názvem: Vignetteswitzerland.com

Vignetteswitzerland.com

SwissMailBox

12 rue le Corbusier #631

Ženeva, GE 1208

Švýcarsko

Dostupné: 7 dní v týdnu od 09:00 do 17:00

E-mail: support@vignetteswitzerland.com

Číslo obchodního rejstříku: 86211749

Článek 3 - Použitelnost

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku učiněnou Uživatelem a na každou smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Zákazníkem.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky budou Zákazníkovi poskytnuty před uzavřením smlouvy takovým způsobem, aby si je Zákazník mohl uložit na trvalém datovém nosiči bez dalších kroků. Pokud to není rozumně možné, bude před uzavřením Smlouvy na dálku uvedeno, kde lze Všeobecné obchodní podmínky elektronicky zobrazit, a že budou na žádost Zákazníka zaslány elektronicky nebo jinak zdarma.
 3. Následující Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny právní transakce mezi společností Vignette & Peage Application Service B.V. a jejími Zákazníky. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují také na Spotřebitele, jak je popsáno v Nizozemském občanském zákoníku, článek 6, 230g: každá fyzická osoba, která jedná za účely, které nelze přičíst její obchodní nebo profesionální činnosti.

Článek 4 - Smlouva

 1. Smlouva je uzavřena přijetím nabídky Zákazníkem a splněním v ní stanovených podmínek.
 2. Pokud Zákazník přijme nabídku elektronicky, Uživatel neprodleně potvrdí elektronicky přijetí nabídky. Pokud je smlouva uzavřena elektronicky, Uživatel přijme vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti elektronického přenosu dat a zabezpečí bezpečné webové prostředí. S ohledem na nabízenou možnost elektronické platby bude Uživatel zohledňovat vhodná bezpečnostní opatření.
 3. Nejpozději při doručení Služby poskytne Uživatel Zákazníkovi následující informace písemně nebo takovým způsobem, aby je Zákazník mohl uchovávat přístupným způsobem na trvalém datovém nosiči:
  • adresu pobočky Uživatele, na kterou se Zákazník může obracet s dotazy, žádostmi nebo stížnostmi;
  • podmínky, za kterých může Spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy;
  • informace o možných zárukách a existujícím servisu po doručení Služby;
  • cenu včetně všech daní za Službu; poplatky za doručení, pokud existují; a způsob platby, doručení nebo plnění smlouvy;
  • vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy pro Spotřebitele.

Článek 5 - Právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník může smlouvu ukončit do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. Odstupné období uvedené v odstavci 1 začíná následující den po uzavření Smlouvy.

Článek 6 - Výkon práva na odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

 1. Pokud Zákazník využije svého práva na odstoupení od smlouvy, musí o tom Uživatele informovat během odstupného období pomocí vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy nebo na jiný jednoznačný způsob.
 2. Riziko a důkazní břemeno pro správné a včasné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese Zákazník.
 3. Pokud je to nutné, Zákazník vrátí obdržené zboží Uživateli v souladu s rozumnými pokyny Uživatele. Zákazník nese žádné přímé náklady na toto vrácení.
 4. Pokud Zákazník ukončí smlouvu poté, co již dříve výslovně požádal o zahájení plnění smlouvy během odstupného období, Zákazník dluží Uživateli částku úměrnou části závazku, kterou Uživatel splnil v okamžiku ukončení ve srovnání s plným plněním závazku.
 5. Zákazník nese žádné náklady na plnění smlouvy, pokud:
  • Uživatel neposkytl Zákazníkovi právně požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy, náhradě nákladů v případě odstoupení od smlouvy nebo vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy; nebo
  • Zákazník výslovně nepožádal o zahájení plnění smlouvy během odstupného období.

Článek 7 - Povinnosti Uživatele v případě odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

 1. Pokud Uživatel umožní Zákazníkovi prohlásit odstoupení od smlouvy elektronicky, Uživatel neprodleně odešle potvrzení o přijetí tohoto prohlášení.
 2. Uživatel musí vrátit všechny platby obdržené od Zákazníka, včetně nákladů na doručení, bez zbytečného odkladu a nejpozději do 14 dnů od dne, kdy Zákazník odeslal oznámení o odstoupení od této smlouvy.
 3. Uživatel musí použít stejný způsob platby, který Spotřebitel použil pro vrácení peněz, pokud Spotřebitel nesouhlasí s jinou metodou. Vrácení peněz je pro Spotřebitele bezplatné.

Článek 8 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy pro Spotřebitele

Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno, pokud Uživatel toto jasně uvedl při podání nabídky nebo alespoň včas před uzavřením smlouvy:

 1. Po úplném provedení Smlouvy, ale pouze pokud:
  • provedení začalo s výslovným předchozím souhlasem klienta; a
  • Zákazník prohlásil, že se vzdá svého práva na odstoupení od smlouvy, jakmile Uživatel úplně provede smlouvu;

Článek 9 - Ceny

 1. Ceny uvedené v nabídce Služby se skládají z mýtného Federálního úřadu pro celní a pohraniční bezpečnost (FOCBS) (https://www.bazg.admin.ch/bazg/en/home/services/services-private/strassenabgaben-private/vignette-autobahngebuehren.html) a Nákladů na službu Uživatele (vignetteswitzerland.com) pro okamžitou dostupnost známky.
 2. Ceny uvedené v nabídce Služby zahrnují DPH.

Článek 10 - Plnění Smlouvy

Uživatel zaručuje, že povinnosti, které mají být splněny, jsou v souladu se Smlouvou a specifikacemi uvedenými v nabídce.

Článek 11 - Dodání a Provedení

 1. Uživatel je povinen plnit smlouvu s nejvyšší možnou péčí.
 2. Místo plnění je adresa poskytnutá Uživateli Zákazníkem.
 3. Uživatel je povinen podepsat smlouvu v předem určeném období a pokud to není splněno, okamžitě jednat.

Článek 12 - Platba

 1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, částky dlužné Zákazníkem musí být zaplaceny okamžitě po uzavření smlouvy.
 2. Zákazník je povinen okamžitě informovat Uživatele o jakýchkoli nepřesnostech v přenášených nebo poskytnutých platebních údajích.

Článek 13 - Postup Řešení Stížností

 1. Uživatel musí mít dostatečně zveřejněný postup řešení stížností a musí stížnost řešit v souladu s tímto postupem.
 2. Stížnosti týkající se plnění smlouvy musí být Uživateli sděleny úplně a jasně popsány v rozumné lhůtě po zjištění nedostatků Zákazníkem.
 3. Na stížnosti podané Uživateli bude odpovězeno do 14 dnů od data přijetí. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelně delší dobu zpracování, Uživatel odpoví během 14denní lhůty s potvrzením přijetí a indikací, kdy může Zákazník očekávat podrobnější odpověď.

Článek 14 - Použitelné Právo

Na smlouvy mezi Uživatelem a Zákazníkem, na které se vztahují tyto podmínky, se vztahuje výhradně nizozemské právo. Pokud Spotřebitel bydlí v jiné členské zemi EU než Nizozemsko a právní předpisy této země EU poskytují lepší ochranu, Uživatel uplatní tyto práva.

 

Podmínky používání byly původně vytvořeny v angličtině a němčině. Pokud se v důsledku problémů s překladem do místních jazyků objeví chyby, nedorozumění a nesrovnalosti, nemůžeme za ně nést odpovědnost. Za všech okolností platí německé a anglické podmínky.