A használat időtartama

Általános Szerződési Feltételek Vignetteswitzerland.com

1. cikk - Fogalom meghatározások

Az alábbi meghatározott fogalmakat használjuk ebben az Általános Szerződési Feltételekben:

 1. Általános Szerződési Feltételek: ezek az Általános Szerződési Feltételek.
 2. Felhasználó: az üzemeltető, aki ezeket az Általános Szerződési Feltételeket használja a szerződés megkötésének és végrehajtásának folyamatában egy Ügyféllel.
 3. Ügyfél: az a személy, aki szerződést köt vagy kötött a Felhasználóval.
 4. Fogyasztó: minden természetes személy, aki olyan célokra jár el, amelyek nem tulajdoníthatók a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységéhez.
 5. Szolgáltatás: a Felhasználó weboldalán (Vignetteslovenia.si) kínált szolgáltatás vagy szolgáltatások.
 6. Szolgáltatási Díjak: az az összeg, amelyet az Ügyfélnek a Felhasználónak kell fizetnie (ÁFA-val együtt) a Felhasználó által az Ügyfél javára nyújtott Szolgáltatásért.
 7. Megállapodás: az a megállapodás, amely szerint az Ügyfél digitális Autópálya Matricát vásárol Svájc számára azonnali érvényességgel. Az Ügyfél ezáltal egy digitális autópálya matricát kap, amely azonnali hozzáférést biztosít a svájci autópálya-hálózathoz, és digitálisan kerül kézbesítésre.
 8. Matrica: ez a kifejezés az Állami Vám- és Határőrség (FOCBS) által digitálisan ("digitális matrica") vagy matrica formájában ("matrica") kiadott igazolásra vonatkozik, amely egy adott regisztrált jármű adott időszakra vonatkozó útdíjfizetésének bizonyítékaként szolgál.
 9. Türelmi Időszak: a törvényben meghatározott időszak, amelyen belül a Fogyasztó gyakorolhatja a Visszavonás jogát.
 10. Visszavonás: a távollévők közötti szerződés írásban történő visszavonásának törvény által biztosított jogának gyakorlása a visszavonási időszakon belül. A Visszavonási nyilatkozat mintája a Általános Szerződési Feltételek I. mellékletében található.
 11. Nap: naptári nap.
 12. Adatvédelmi Szabályzat: a Felhasználó Adatvédelmi Szabályzata (Vignetteswitzerland.com), amely a Felhasználó weboldalán van közzétéve.

2. cikk - Felhasználói információk

A Vignette & Peage Application Service B.V. a következő név alatt működik: Vignetteswitzerland.com

Vignetteswitzerland.com

SwissMailBox

12 rue le Corbusier #631

Genf, GE 1208

Svájc

Elérhető: hétfőtől vasárnapig 09:00-tól 17:00-ig

E-mail: support@vignetteswitzerland.com

Cégjegyzékszám: 86211749

3. cikk - Alkalmazhatóság

 1. Ezek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók minden ajánlatra, amelyet a Felhasználó tesz, és minden szerződésre, amely a Felhasználó és az Ügyfél között jön létre.
 2. Az Általános Szerződési Feltételeket az Ügyfél számára a szerződés megkötése előtt oly módon kell rendelkezésre bocsátani, hogy az Ügyfél állandó adathordozón menteni tudja azokat további lépések nélkül. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, akkor a távolsági Megállapodás megkötése előtt jelezni kell, hogy az Általános Szerződési Feltételek elektronikusan hol tekinthetők meg, és hogy azokat kérésre elektronikusan vagy más módon díjmentesen megküldik az Ügyfélnek.
 3. A következő Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók minden jogi ügyletre a Vignette & Peage Application Service B.V. és ügyfelei között. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók a fogyasztókra is, ahogyan az a Holland Polgári Törvénykönyv 6. cikk 230g pontjában van meghatározva: minden természetes személy, aki olyan célokból jár el, amelyek nem tulajdoníthatók a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységéhez.

4. cikk - A Megállapodás

 1. A Megállapodás az ajánlat Ügyfél általi elfogadásával és az abban meghatározott feltételek teljesítésével jön létre.
 2. Ha az Ügyfél elektronikus úton fogadta el az ajánlatot, a Felhasználó azonnal elektronikus úton visszaigazolja az ajánlat elfogadásának beérkezését. Ha a szerződés elektronikus úton jön létre, a Felhasználó megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hoz az elektronikus adattovábbítás biztonságának védelmében, és biztosítja a biztonságos webkörnyezetet. Az elektronikus fizetési lehetőség tekintetében a Felhasználó megfelelő biztonsági intézkedéseket vesz figyelembe.
 3. Legkésőbb a Szolgáltatás kézbesítésekor a Felhasználó az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a következő információkat írásban vagy oly módon, hogy az Ügyfél hozzáférhető módon tárolhassa azokat egy állandó adathordozón:
  • a Felhasználó fióktelepének címe, ahová az Ügyfél kérdéseket, kéréseket vagy panaszokat intézhet;
  • a feltételek, amelyek mellett a Fogyasztó gyakorolhatja a Visszavonás jogát;
  • a Szolgáltatás kézbesítése után fennálló lehetséges garanciákra és a meglévő szolgáltatásra vonatkozó információk;
  • a Szolgáltatás ára, beleértve az esetleges adókat; a szállítási díjak, ha vannak; és a fizetés, szállítás vagy szerződés teljesítésének módja;
  • a Fogyasztó számára szóló Visszavonási nyilatkozat mintája.

5. cikk - A Fogyasztó Visszavonási Joga

 1. Az Ügyfél 14 napos időszakon belül indoklás nélkül megszüntetheti a szerződést.
 2. Az 1. bekezdésben említett visszavonási időszak a Megállapodás megkötését követő napon kezdődik.

6. cikk - A Fogyasztó Visszavonási Jogának Gyakorlása

 1. Ha az Ügyfél él a visszavonási jogával, ezt a visszavonási időszakon belül a Felhasználónak kell bejelentenie a Visszavonási nyilatkozat mintája segítségével vagy egyértelmű más módon.
 2. A visszavonási jog helyes és időben történő gyakorlásának kockázata és bizonyítási terhe az Ügyfelet terheli.
 3. Szükség esetén az Ügyfélnek a Felhasználó észszerű utasításai szerint kell visszaküldenie a kapott árukat. Az Ügyfél nem viseli a visszaküldés közvetlen költségeit.
 4. Ha az Ügyfél a szerződést megszünteti, miután korábban kifejezetten kérte a szerződés teljesítésének megkezdését a visszavonási időszak alatt, az Ügyfélnek az Ügyfél által a megszüntetés időpontjában teljesített kötelezettség arányos részét kell megfizetnie az Ügyfélnek az összes kötelezettség teljesítéséhez képest.
 5. Az Ügyfél nem viseli a szerződés teljesítésének költségeit, ha:
  • a Felhasználó nem adta meg az Ügyfél számára a visszavonási jogra, a visszavonás esetén a költségek megtérítésére vagy a Visszavonási nyilatkozat mintájára vonatkozóan jogilag előírt információkat; vagy
  • az Ügyfél nem kérte kifejezetten a szerződés teljesítésének megkezdését a visszavonási időszak alatt.

7. cikk - A Felhasználó Kötelezettségei a Fogyasztó Visszavonása Esetén

 1. Ha a Felhasználó lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy elektronikus úton nyilatkozzon a visszavonásról, a Felhasználó azonnal elküldi ennek a nyilatkozatnak az átvételét igazoló visszaigazolást.
 2. A Felhasználónak vissza kell térítenie az Ügyféltől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is, indokolatlan késedelem nélkül, és legkésőbb 14 napon belül attól a naptól kezdve, amikor az Ügyfél elküldte ennek a szerződésnek a visszavonásáról szóló értesítést.
 3. A Felhasználónak ugyanazt a fizetési módot kell használnia a visszatérítésre, amelyet a Fogyasztó használt, kivéve, ha a Fogyasztó egy másik módszerrel egyezett meg. A visszatérítés a Fogyasztó számára díjmentes.

8. cikk - A Fogyasztó Visszavonási Jogának Kizárása

A visszavonási jog kizárt, ha a Felhasználó ezt egyértelműen jelezte az ajánlat megtételekor vagy legalábbis időben, a szerződés megkötése előtt:

 1. A Megállapodás teljes végrehajtása után, de csak ha:
  • a végrehajtás az ügyfél kifejezett előzetes beleegyezésével kezdődött; és
  • az Ügyfél kijelentette, hogy lemond a visszavonási jogáról, amint a Felhasználó teljes mértékben végrehajtotta a szerződést;

9. cikk - Árak

 1. A Szolgáltatás ajánlatában megjelölt árak az Állami Vám- és Határőrség (FOCBS) (https://www.bazg.admin.ch/bazg/en/home/services/services-private/strassenabgaben-private/vignette-autobahngebuehren.html) által megállapított útdíjakból és a Felhasználó Szolgáltatási Díjaiból (vignetteswitzerland.com) állnak a matrica azonnali elérhetőségéhez.
 2. A Szolgáltatás ajánlatában megadott árak ÁFA-t tartalmaznak.

10. cikk - A Megállapodás Teljesítése

A Felhasználó garantálja, hogy általa teljesítendő kötelezettségek megfelelnek a Megállapodásnak és az ajánlatban megadott specifikációknak.

11. cikk - Szállítás és Végrehajtás

 1. A Felhasználó köteles a szerződést a lehető legnagyobb gondossággal végrehajtani.
 2. A teljesítés helye az Ügyfél által a Felhasználónak megadott cím.
 3. A Felhasználó köteles a szerződést az előre meghatározott időszakon belül aláírni, és ha nem teljesül, azonnal intézkedni.

12. cikk - Fizetés

 1. Hacsak a szerződés másként nem rendelkezik, az Ügyfél által fizetendő összegeket a szerződés megkötésekor azonnal meg kell fizetni.
 2. Az Ügyfél köteles azonnal értesíteni a Felhasználót, ha bármilyen pontatlanságot észlel a továbbított vagy megadott fizetési adatokban.

13. cikk - Panaszkezelési Eljárás

 1. A Felhasználónak rendelkeznie kell egy kellőképpen nyilvánosságra hozott panaszkezelési eljárással, és a panaszt ezen eljárásnak megfelelően kell kezelnie.
 2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos panaszokat az Ügyfélnek teljes körűen és világosan kell megfogalmaznia és ésszerű időn belül, miután az Ügyfél észlelte a hiányosságokat, a Felhasználónak kell közölnie.
 3. A Felhasználónak beérkezésüktől számított 14 napon belül válaszolnia kell a beérkezett panaszokra. Ha egy panasz várhatóan hosszabb feldolgozási időt igényel, a Felhasználónak a 14 napos időszakon belül válaszolnia kell a beérkezés visszaigazolásával és egy tájékoztatással arról, hogy az Ügyfél mikor várhat részletesebb választ.

14. cikk - Alkalmazandó Jogi Rendszer

A Felhasználó és az Ügyfél közötti, ezekre a feltételekre vonatkozó szerződéseket holland jogszabályok szabályozzák. Ha a Fogyasztó az Európai Unió más tagállamában él, mint Hollandia, és annak jogszabályai nagyobb védelmet biztosítanak, a Felhasználó alkalmazni fogja ezeket a jogokat.

 

A Felhasználási feltételek oldal eredetileg angol és német nyelven készült. Ha a helyi nyelvekre való fordítási problémák miatt hibák, félreértések és ellentmondások jelennek meg, nem vállalunk felelősséget. Mindig a német és az angol nyelvű feltételek lesznek érvényesek.